วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม
ปวช.1 413 0 0 413
ปวช.2 369 0 0 369
ปวช.3 303 0 0 303
รวม ปวช. 1085 0 0 1085
ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม
ปวส.1 164 0 164
ปวส.2 163 0 163
รวม ปวส. 327 0 327
ข้อมูลการพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา 2563
1) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
– สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
– ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นํา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1412 คน
– ผลการประเมินกิจกรรมองค์การ อวท. หรือ อกท. โดยได้รับผลการประเมิน ระดับ
2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ
– ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 32 คน
– ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 32 คน
– ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยได้รับผลการประเมิน ระดับ
3) การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
– สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในสถานศึกษา
4) การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
– สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา
ข้อมูลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น จำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
VQ ในครั้งแรก
จำนวนผู้เรียนที่ได้คะแนน V-NET
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ปวช.3 288 283 99
ปวส.2 163 151 0
รวม 451 434 99
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา มีงานทำ หรือศึกษาต่อ
ปวช.3 286 267 206
ปวส.2 177 168 145
รวม 463 435 351

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา
ปวช.3 303 258
ปวส.2 163 126
รวม 466 384

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.