วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลด้านบุคลากร
 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2563
ประเภท ทั้งหมด(คน) มีใบประกอบวิชาชีพ(คน) สอนตรงสาขา(คน)
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/
ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
6 6
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/
ผู้ที่ได้รับการรับรอง
41 29 36
ข้าราชการพลเรือน 0
พนักงานราชการครู 0 0 0
พนักงานราชการ(อื่น) 0
ครูพิเศษสอน 0 0 0
เจ้าหน้าที่ / บุคลากรทางการศึกษา 2
บุคลากรอื่นๆ
(นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ)
22
รวม ครู 41 29 36
รวมทั้งสิ้น 71 29 36
 ข้อมูลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563
1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน
– ครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 41 คน
– ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จำนวน 41 คน
– ครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 41 คน
– ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 2 คน
– ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ จำนวน 0 คน

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.