วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น

ข้อมูลสถานที่

ข้อมูลด้านปัจจัยพื้นฐาน อาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้
 ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2563
รายการ จำนวน
อาคารเรียน 1 หลัง
อาคารปฏิบัติการ 1 หลัง
อาคารวิทยบริการ / อาคารห้องสมุด 1 หลัง
อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง
อาคารอื่น ๆ 1 หลัง
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 35 ห้อง
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 4 ห้อง
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 15 ห้อง
 ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน 2563
1) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
1.1 สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และ สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
1.2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน
1.3 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กำหนด
1.4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
1.5 สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
2) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2.1 สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่

  • ระบบส่งกำลัง
  • ระบบควบคุม
  • ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
  • สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย
2.2 สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ
2.3 สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
2.4 สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
2.5 สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย
2.6 สถานศึกษาบํารุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
3) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
3.1 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
3.2 มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและ ใช้ข้อมูล
3.3 มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
3.4 มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
3.5 มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
– ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานของสถานศึกษา จำนวน 500 Mbps
 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 2563
1) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
1.1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
1.2 สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ
1.3 ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจำนวนหนังสือต่อจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ
1.4 สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ
1.5 มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
– ผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ จำนวน 2000 คน

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.