วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น

ข้อมูลทั่วไป

♦ ข้อมูลพื้นฐาน ♦
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น
ที่อยู่  เลขที่ 235 หมู่ที่ 1 ก.ม.5 ถนนอุดร-ขอนแก่น แขวง/ตำบลบ้านจั่น เขต/อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์  042-300148 , 0803313715   โทรสาร  042-300148  E-mail  banjantecnology@gmail.com
Website   www.bjtc.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนและขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน 
  - ในปีการศึกษา 2514 ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอุดรพณิชยการ” “UDORN PANITCHAKARN CHANGKOL SCHOOL” ใช้ชื่อย่อว่า อ.พ.ก. 
  - ในปีการศึกษา 2527 ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอุดรพณิชยการ-ช่างกล” ใช้ชื่อย่อว่า อ.พ.ช. 
  - ในปีการศึกษา 2546 ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอุดรพณิชยการเทคโนโลยี” ใช้ชื่อย่อว่า อ.พ.ท. 
  - ในปีการศึกษา 2547 ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอุดรพณิชยการ-ช่างกล” 
  - ในปีการศึกษา 2550 ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทคนิคพาณิชย์บ้านจั่น”
  - ในปีการศึกษา 2552 ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอุดรธานี” 
  - ในปีการศึกษา 2553 ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น” จนถึงปัจจุบัน
   แต่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า“พาณิชย์บ้านจั่น”โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 235 หมู่ 1 กม.5 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา ปัจจุบันมี นายสุเทพ ภู่มงคลสุริยา เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่นและมีนางกชพรรณ กล้าจริง เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น มีรองผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ 4 ฝ่ายดังนี้  นายพิชัย ไสยวิจีณ เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางกรกช ธัญญพันธ์ เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา นายเชิงชาย โชติชัก เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง นายประทีป นนทลีนนท์ เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
    จากปณิธานความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นให้ได้รับการศึกษาในเขตชุมชนและบริเวณใกล้เคียงได้มีที่เรียนตามคุณภาพการศึกษา ด้านสายอาชีพ และเมื่อจบการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยทำการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานของครูโดยเฉลี่ย 10 กว่าปีขึ้นไป โดยคณะครูล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ และวัยวุฒิ เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง นักศึกษา ชุมชน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน
	จำนวนอาคารเรียนมีทั้งหมด 4 หลัง แบ่งเป็นอาคารคอนกรีตขนาด 4 ชั้น 1 หลัง อาคารฝึกช่างอุตสาหกรรม 1 หลัง แบ่งเป็น 2 ชั้น ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาช่างยนต์ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการเขียนแบบพื้นฐาน 1 ห้อง อาคารโรงอาหาร 1 หลัง อาคารโรงยิมส์ 1 หลัง ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาหน้าวิทยาลัย 1 สนาม ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องพยาบาล 2 ห้อง (ชาย-หญิง) ห้อง SOUND Lab 1 ห้อง ห้องพิมพ์ดีดไทย 1 ห้อง ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง ห้องโฮมเธียเตอร์ 1 ห้อง 
การจัดการศึกษา
การเรียนการสอน
เปิดสอน วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ทำการสอน 2 ระดับ
	1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 2 ประเภทวิชา คือ
 	  1.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม		
สาขาวิชาการบัญชี			สาขางานการบัญชี	
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ		สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด			สาขางานการตลาด
 	  1.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์	  		สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง		สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์		สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

    2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน 2 ประเภทวิชา คือ
      2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี			สาขางานการบัญชี	
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   สาขางานดิจิทัลมีเดีย 
สาขาวิชาการตลาด			สาขางานการตลาด
      2.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล		สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้า			สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์		สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 ข้อมูล ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ปรัชญา
เคร่งวินัย ใฝ่วิชา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
อัตลักษณ์
ทักษะวิชาชีพดี กีฬาเด่น
เอกลักษณ์
สร้างคนเก่ง คู่คุณธรรม สู่สังคม
ข้อมูลสภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
สภาพชุมชน
   สภาพสังคมของชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัยฯ เช่น สังคม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐานของชุมชน ฯลฯ ใกล้ย่านธุรกิจการค้า หลายแห่ง เช่น ห้างบิ๊กซี ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน เช่น บริษัทรถยนต์ฮอนด้า บริษัทเฮียบหงวนขายรถกระบะ หน่วยงานราชการ ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล ใกล้โรงพยาบาลของรัฐในเครือกองทัพบก นั่นคือ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ใกล้เทศบาลตำบลบ้านจั่น และองค์การบริการส่วนตำบลบ้านจั่น และ ใกล้ที่อยู่อาศัยของชุมชน
   ศาสนาที่ชุมชนนับถือ คือ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
   ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ คือ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
สภาพเศรษฐกิจ
    สภาพเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ ฯลฯ
    อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร รับจ้าง 	
    อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่ คือ เกษตรกรรับจ้าง 	
    สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัย ใกล้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น และเทศบาลตำบลบ้านจั่นสภาพเศรษฐกิจของชุมชนส่วนใหญ่ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพทำการเกษตร รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างในสถานที่ราชการ สถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ ไปทำงานในต่างประเทศ
สภาพสังคม
    ข้อมูลผู้ปกครองส่วนใหญ่ ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง ทำนา ทำไร่ ทำสวน อื่น ๆ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.4 แต่มีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ระดับหนึ่ง มีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 6,000-15,000 บาทต่อครอบครัว
 แผนภูมิการบริหาร

 ข้อมูลผู้อำนวยการ
ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ   นายจักรรินทร์ เลียวนรเศรษฐ โทรศัพท์ –

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.