วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น

ข้อมูลหลักสูตร

ข้อมูลด้านหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

จำนวนสาขาวิชาที่เปิดสอนแยกตามประเภทวิชา

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา)
อุตสาหกรรม สาชาวิชางานยานยนต์ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
พาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
พาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
พาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการตลาด
 ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 2563
1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1.1 สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
1.2 สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
1.3 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
1.4 สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา
1.5 สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
– ประเภทวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ จำนวน 2 ประเภท
– สาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ จำนวน 6 สาขาวิชา

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.