วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น

ประวัติสถานศึกษา

ประวัติสถานศึกษา
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนและขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน - ในปีการศึกษา 2514 ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอุดรพณิชยการ” “UDORN PANITCHAKARN CHANGKOL SCHOOL” ใช้ชื่อย่อว่า อ.พ.ก. - ในปีการศึกษา 2527 ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอุดรพณิชยการ-ช่างกล” ใช้ชื่อย่อว่า อ.พ.ช. - ในปีการศึกษา 2546 ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอุดรพณิชยการเทคโนโลยี” ใช้ชื่อย่อว่า อ.พ.ท. - ในปีการศึกษา 2547 ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอุดรพณิชยการ-ช่างกล” - ในปีการศึกษา 2550 ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทคนิคพาณิชย์บ้านจั่น” - ในปีการศึกษา 2552 ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอุดรธานี” - ในปีการศึกษา 2553 ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น” จนถึงปัจจุบัน  แต่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า“พาณิชย์บ้านจั่น”โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 235 หมู่ 1 กม.5 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา ปัจจุบันมี นายสุเทพ ภู่มงคลสุริยา เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่นและมีนางกชพรรณ กล้าจริง เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น มีรองผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ 4 ฝ่ายดังนี้ นายพิชัย ไสยวิจีณ เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางกรกช ธัญญพันธ์ เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา นายเชิงชาย โชติชัก เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง นายประทีป นนทลีนนท์ เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  จากปณิธานความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นให้ได้รับการศึกษาในเขตชุมชนและบริเวณใกล้เคียงได้มีที่เรียนตามคุณภาพการศึกษา ด้านสายอาชีพ และเมื่อจบการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยทำการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานของครูโดยเฉลี่ย 10 กว่าปีขึ้นไป โดยคณะครูล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ และวัยวุฒิ เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง นักศึกษา ชุมชน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน จำนวนอาคารเรียนมีทั้งหมด 4 หลัง แบ่งเป็นอาคารคอนกรีตขนาด 4 ชั้น 1 หลัง อาคารฝึกช่างอุตสาหกรรม 1 หลัง แบ่งเป็น 2 ชั้น ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาช่างยนต์ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการเขียนแบบพื้นฐาน 1 ห้อง อาคารโรงอาหาร 1 หลัง อาคารโรงยิมส์ 1 หลัง ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาหน้าวิทยาลัย 1 สนาม ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องพยาบาล 2 ห้อง (ชาย-หญิง) ห้อง SOUND Lab 1 ห้อง ห้องพิมพ์ดีดไทย 1 ห้อง ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง ห้องโฮมเธียเตอร์ 1 ห้อง 

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.