วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          วิทยาลัยมุ่งพัฒนาให้เป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา และด้านเทคโนโลยีให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ชุมชน และสังคม พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ เพื่อก้าวสู่สมาคมอาเซี่ยน

 

พันธกิจ

1.ผลิตผู้เรียนให้มีทักษะและเทคนิคด้านอาชีพ

2.ฝึกผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

3.ให้บริการด้านอาชีพแก่ชุมชนและสังคม

4.ส่งเสริมให้บุคลาการได้พัฒนาตนเอง โดยการศึกษาต่อและฝึกอบรม

5.ผลิตนักเรียนให้เป็นผู้รู้จริง ทำจริง ปฏิบัติจริง อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน

 

ปรัชญา

 

“เคร่งวินัย  ใฝ่วิชา       กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม”

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.